Privacy

Home > Privacy

Privacybeleid Stichting OGBS

De Stichting OGBS is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, voor ouders van kinderen die tijdens de geboorte besmet zijn geraakt met de Groep B Streptokokken bacterie (GBS). Via onze website bieden wij informatie, ondersteuning en lotgenotencontact aan iedereen die daar behoefte aan heeft. Hiertoe worden privacygevoelige gegevens, ook wel persoonsgegevens verwerkt.

Het bestuur van de Stichting OGBS vindt het dan ook van groot belang dat uw gegevens veilig zijn bij ons. Uw gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en wij dragen er zorg voor dat ze beveiligd zijn. We houden ons hierbij aan de eisen uit de privacy wetgeving:

 • De Stichting OGBS vermeldt duidelijk voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt, via deze privacyverklaring;
 • Voor het verzamelen van persoonsgegevens beperkt de Stichting OGBS zich tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • De Stichting OGBS vraagt eerst toestemming om uw gegevens te verwerken, indien dit vereist is;
 • De Stichting OGBS verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van uw verzoek, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • De Stichting OGBS zal in alle gevallen nastreven dat bij het delen van uw gegevens, deze anoniem zijn gemaakt (zonder NAW gegevens), dan wel afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen dat de informatie niet door hen voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • De Stichting OGBS neemt passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en zou dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken
 • De Stichting OGBS respecteert uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ogbs.nl. De Stichting OGBS zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren;
 • De Stichting OGBS, gevestigd aan Duizendschoon 16, 2631 VW NOOTDORP, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.ogbs.nl
Duizendschoon 16
2631 VW  Nootdorp
+31 6 533 22 189

Jurgen Bech is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting OGBS Hij is te bereiken via jurgenbech@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting OGBS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De Stichting OGBS verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid; In voorkomende gevallen worden door u verstrekte gegevens verwerkt in onze administratie. Dit doen wij zodat wij u gericht kunnen helpen en overzichten kunnen maken van de aanleiding dat mensen contact met ons hebben gehad. Deze overzichten zullen slechts anonieme gegevens bevatten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Stichting OGBS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatiemateriaal
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 •  U te kunnen benaderen voor (onderzoeks-)vragen vanuit de Stichting OGBS
 •  U om uw toestemming te vragen om uw gegevens door te kunnen geven voor wetenschappelijk onderzoek.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Stichting OGBS neemt nimmer op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting OGBS) tussen zit. De Stichting OGBS gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • MS Access   voor het vastleggen van de lid-donateurgegevens
 • MS Excel       voor het realiseren van overzichten
 • MS Word      voor het maken van mailings
 • MS Oulook  voor het mailen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Stichting OGBS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens, adres, ziekte en bankgegevens van lid-donateurs worden bewaard tot 1 jaar na beëindiging van het lid-donateurschap van de Stichting OGBS, ten einde een juiste ledenadministratie te kunnen voeren.

Persoonsgegevens, adres, ziekte en bankgegevens van informatie-vragers worden bewaard tot 1 jaar na het laatste contact met de Stichting OGBS, voor het opstellen van overzichten en analyses.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Stichting OGBS verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Stichting OGBS gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting OGBS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ogbs.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Stichting OGBS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Stichting OGBS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ogbs.nl